Habitatges Turístics

IMG_1515

Inscripció de inici d’activitat turística d’estades turístiques en habitatges.

Aquestes són les limitacions i requisits per poder fer la inscripció.

 • Màxim de 6 habitacions i 12 places per habitatge.
 • Un bany cada 3 places.
 • Per facilitar l’estada s’ha de garantir la prestació dels següents serveis: neteja periòdica de l’habitatge, roba de llit, parament de la llar, manteniment de les instal·lacions i servei d’atenció al públic en horari comercial.
 • S’haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança per un import mínim de 300.000,00 euros, amb una franquícia màxima de 600,00 euros per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil pels danys corporals i materials que puguin sofrir els usuaris dels habitatges al llarg de la seva estada.
 • Comprovar el compliment dels requisits de confort i equipament necessaris.
 • La Cèdula d’habitabilitat en vigor, si estàs caducada li podem gestionar la renovació.
 • Compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació.

Tipologia d’habitatges permesos.

 • Habitatge unifamiliar aïllat, ha de ser únic en el solar o parcel·la, sense cap altra habitatge contigu.
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres, ha de ser únic en la parcel·la.
 • Habitatges unifamiliars aparellats, en una mateixa parcel·la sotmesa al règim de propietat horitzontal.
 • Habitatges de les que s’haurà de valorar l’existència d’analogia, els casos en que hi hagi dos o més habitatges en una mateixa parcel·la.

Per la inscripció, amés de complimentar els impresos de identificació de l’activitat, també és requereix un informe descriptiu signat per un tècnic competent com és l’Arquitecte Tècnic.

Per tant els oferim als propietaris interessats la redacció del corresponent informe i la tramitació de la inscripció completa.