Manteniment

MANTENIMENT DE L’EDIFICI. Documentació i gestió de manteniment.

Elaboració del llibre de l’edifici i/o manual d’ús i manteniment.

D’acord amb la Llei de l’Ordenació de l’Edificació el llibre de l’edifici és la recopilació de tota la documentació formal de projecte, execució i obra acabada. El manual d’us i manteniment recull aquelles activitats que optimitzen la vida útil esperada del edifici i les seves instal·lacions, també s’estableixen els límits d’ús de l’edificació.

Redacció del pla de manteniment: temporal i econòmic.

Es tracta de programar temporalment i econòmicament aquelles activitats que proposa el manual d’ús i manteniment.

Gestió de manteniment.

  • Control i seguiment del pla de manteniment.
  • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.
  • Petició i comparació de pressupostos.
  • Contractació d’empreses i industrials.
  • Planificació i organització del manteniment preventiu.
  • Planificació econòmica del manteniment preventiu.
  • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector.
  • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.

Molt interessant per comunitats de propietaris o propietaris patrimonials. Vos gestionem tot el procés que cal perquè el manteniment de l’edifici es faci d’una manera ordenada i amb optimització de recursos i activitats.